Những hạn chế, yếu kém, thậm chí là sai phạm trong các dự án BOT giao thông thời gian qua đã được phát hiện, chỉ rõ. Theo các chuyên gia lập pháp, thì đã đến lúc phải có chế tài, có luật để điều chỉnh, xử lý những yếu kém, bất cập tại các dự án BOT, tránh để bức xúc của người dân ngày càng tăng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>