Để đối phó với chiêu đập phá cây ATM rút trộm tiền, một chuỗi siêu thị ở Anh đã phát minh ra loại gel xịt đặc biệt có khả năng phát hiện chính xác kẻ đạo chích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>