Cùi trỏ luôn là thứ vũ khí nguy hiểm với bất cứ võ sĩ nào, nó có khả năng thay đổi ngay lập tức tình thế trận đấu nếu đối phương dính cùi trỏ của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>